Maroš Skopal

Mgr. Maroš Skopal

Vek: 38 r.
Vzdelanie: Vysokoškolské, UMB v Banskej Bystrici
Zamestnanie: Riaditeľ ZŠ
Stav: Slobodný
Funkcie: Župný poslanec, Predseda Komisie pre školstvo a šport pri Zastupiteľstve BBSK, člen Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Zastupiteľstva BBSK

Prečo kandidujem: Chcem pracovať pre vás, milí Krupinčania. Vo svojej práci učiteľa odovzdávam žiakom vedomosti a skúsenosti. Súčasne sa snažím kolegom a zamestnancom vytvárať tie najlepšie podmienky pre ich prácu, ktoré by ich motivovali k dobrým výkonom.
Presne to, čo robím v škole, chcem spolu s o svojím tímom robiť aj na zastupiteľstve – pre lepší život všetkých Krupinčanov. V tomto krásnom meste som sa narodil, žijem a pracujem tu celý život. Ako primátor chcem spájať ľudí v prospech nás všetkých. Prinášať aj s vašou podporou riešenia, ktoré mestu pomôžu.
Participatívny rozpočet, nové cesty a chodníky, bezbariérové mesto, obnova športových a kultúrnych zariadení – to sú niektoré z priorít, ktoré si spolu s našim tímom kladieme. Vieme, že nás čaká kopa práce, a tešíme sa na ňu. Stojíme rovnými nohami na zemi, ale máme víziu a najmä cieľ – spokojné mesto plné spokojných ľudí. Budeme tu pre vás.
Stanislava Pavlendová

Ing. Stanislava Pavlendová

Vek: 63 r.
Vzdelanie: Vysokoškolské, Technická univerzita vo Zvolene
Zamestnanie: Výkonná riaditeľka OP-TIM Krupina
Stav: Vydatá, 4 deti, 3 vnúčatá
Funkcie: Poslankyňa mestského zastupiteľstva

Prečo kandidujem: Na základe svojich skúseností je mojim cieľom dohliadať a aktívne sa podieľať na dianí v meste Krupina hlavne z hľadiska ekonomiky a hospodárneho nakladania s majetkom mesta. Rada by som tiež dokončila projekty, ktoré som nestihla zrealizovať v uplynulom volebnom období, kedy som bola tiež poslankyňou.
Martin Selecký

Mgr. Martin Selecký

Vek: 40 r.
Vzdelanie: Vysokoškolské, Univerzita Mateja Bela
Zamestnanie: Učiteľ na základnej škole
Stav: Ženatý, 2 deti
Funkcie: Poslanec mestského zastupiteľstva

Prečo kandidujem: Rád by som nadviazal na výsledky, ktoré som dosiahol počas 4 rokov, najmä športová hala, rekonštrukcia tenisových kurtov, modernizácia kina, zveľadenie areálu MFK, obnova chodníkov a ciest v meste. Mojim cieľom je zamerať sa aj na atletické dráhy, rekonštrukciu stolnotenisovej herne, rekonštrukciu amfiteátra či výstavbu detských ihrísk.
Valter Repka

Ing. Valter Repka

Vek: 46 r.
Vzdelanie: Vysokoškolské, Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene
Zamestnanie: Živnostník, nakladanie s odpadmi, prevádzkovanie čistiarní odpadových vôd
Stav: Ženatý, 2 deti
Funkcie: Člen Komisie rozvoja mesta

Prečo kandidujem: V mojom predchádzajúcom zamestnaní som úspešne vybudoval a manažoval tri strediská na spracovanie odpadov. Aj na základe týchto skúseností by som sa rád zasadzoval v oblasti ekológie a ochrany životného prostredia. Konkrétne sa chcem zaoberať stagnáciou separácie odpadu, kanalizačnou sieťou či zachytávaním dažďovej vody za účelom jej ďalšieho využitia. Okrem toho som za obnovu starých ovocných sadov a vytvorenie podmienok pre predaj lokálnych produktov.
Michal Strelec

Mgr. Michal Strelec

Vek: 38 r.
Vzdelanie: Vysokoškolské, Univerzita Mateja Bela
Zamestnanie: Učiteľ na základnej škole
Stav: Slobodný

Prečo kandidujem: Vďaka svojmu zamestnaniu som sa naučil zodpovednosti a práve s ňou by som chcel pristupovať k plneniu povinností poslanca. Nepatrím medzi konfliktné typy a problémy som naučený riešiť dialógom a hľadaním konsenzu. Nerád však strácam čas prázdnymi rečami a problémy som naučený riešiť vecne. Najviac si v človeku vážim čestnosť a slušnosť.
Jozef Lutter

Ing. Jozef Lutter

Vek: 55 r.
Vzdelanie: Vysokoškolské, Vysoká škola poľnohospodárska
Zamestnanie: Skladový robotník
Stav: Ženatý, 4 deti + 3 deti zverené v profesionálnej starostlivosti

Prečo kandidujem: Takmer celý svoj profesijný život som zasvätil boju s kriminalitou ako policajný vyšetrovateľ. Z radov polície som odišiel v roku 2016 po tom, ako sa na verejnosť dostala pravda o hrubom zneužívaní politickej moci v prospech „našich ľudí“. Svoje skúsenosti chcem zúročiť v komunálnej politike, zasadzovať sa za bezpečnejšie mesto, ktoré nakladá so svojimi zdrojmi transparentne a efektívne.Prečo kandidujem: Takmer celý svoj profesijný život som zasvätil boju s kriminalitou ako policajný vyšetrovateľ. Z radov polície som odišiel v roku 2016 po tom, ako sa na verejnosť dostala pravda o hrubom zneužívaní politickej moci v prospech „našich ľudí“. Svoje skúsenosti chcem zúročiť v komunálnej politike, zasadzovať sa za bezpečnejšie mesto, ktoré nakladá so svojimi zdrojmi transparentne a efektívne.
Albert Macko

Ing. Albert Macko

Vek: 38 r.
Vzdelanie: Vysokoškolské, Technická univerzita vo Zvolene
Zamestnanie: Lesný inžinier, Lesy SR
Stav: Ženatý, 1 syn
Funkcie: Poslanec mestského zastupiteľstva Krupina, predseda MFK Krupina, predseda DR MsL Krupina

Prečo kandidujem: Chcem podporiť čestného kandidáta Maroša Skopala. Zasadzujem sa o transparentný rozvoj mesta, podporu športu a zachovanie ľudového poľovníctva pre Krupinčanov.
Jana Škriniarová

Jana Škriniarová

Vek: 46 r.
Vzdelanie: Vysokoškolské, Slovenská zdravotnícka univerzita
Zamestnanie: Zdravotná sestra
Stav: Vydatá, 3 deti

Prečo kandidujem: Ako členka iniciatívy Zdravá Krupina podporujem bezpečné a zdravé mesto, v ktorom žijeme. Rada pomáham nielen v oblasti zdravotníctva, ale aj vo verejnom dianí. V roku 2007 som iniciovala petíciu za bezpečnosť na Pribinovej ulici, kde bývam. Nie vždy súhlasím s krokmi nášho mesta a rada by som prispela k ich zlepšeniu.
Pavel Vician

Mgr. Pavel Vician

Vek: 44 r.
Vzdelanie: Vysokoškolské, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Zamestnanie: Obchodný manažér, biznis developer
Stav: Ženatý

Prečo kandidujem: Počas štúdia som stihol navštíviť viacero krajín v rozvinutých, ale aj chudobnejších regiónoch. Vnímam regionálne rozdiely na Slovensku a mojim cieľom je ich zmenšovať. Preto by som rád pôsobil v oblasti podpory lokálnych zdrojov, podnikateľov či rozvoja cestovného ruchu. Taktiež je mojim cieľom podporiť mládež a sociálnu infraštruktúru, a budem presadzovať aj transparentné a otvorené fungovanie mesta.
Marián Korčok

MuDr.Marián Korčok

Vek: 45 r.
Vzdelanie: Vysokoškolské, Lekárska fakulta Univerzity Komenského
Zamestnanie: Privátny lekár – internista a diabetológ, lekár na záchranke
Stav: Ženatý, 5 detí

Prečo kandidujem: Cítim povinnosť prispieť k budovaniu spoločnosti, v ktorej žijeme. Svojou kandidatúrou chcem podporiť Maroša Skopala ako kandidáta na primátora na Krupiny, a prispieť k rozvoju zdravotníctva a sociálnej oblasti. Podporujem zdravý životný štýl a preto sa budem zasadzovať aj o vedenie mladých k športu formou obnovy športovísk a detských ihrísk.
Peter Sedmák

Peter Sedmák

Vek: 20 r.
Vzdelanie: Stredoškolské, SOŠ Hotelových služieb a obchodu vo Zvolene
Zamestnanie: Kuchár
Stav: Slobodný
Funkcie: Podpredseda mládežníckeho parlamentu mesta Krupina (predseda 3 volebné obdobia), Člen komisie pre šport, kultúru a verejný poriadok

Prečo kandidujem: Už od 14 rokov sa aktívne zapájam do všetkého, čo sa okolo mňa deje. Ako predseda mládežníckeho parlamentu som získal prehľad o fungovaní mesta a nadobudol som organizačné schopnosti, v rámci mojich dobrovoľníckych aktivít som pred dvoma rokmi v Banskej Bystrici získal ocenenie Srdce na dlani. Ako mestský poslanec by som rád prispel k nadviazaniu lepšej spolupráce s mládežou v Krupine. Mojim cieľom je komunikovať s mladými a sprostredkovať ich požiadavky mestu.
Viktor Fertšek

Mgr. Viktor Fertšek

Vek: 40 r.
Stav: Ženatý
Vzdelanie: Vysokoškolské, Univerzita Komenského v Bratislave
Zamestnanie: Odborný referent MsÚ Krupina, Konateľ spoločnosti MsPS s.r.o. Krupina

Prečo kandidujem: Túžim začať žiť v zdravom prostredí. Som za jednoduché a racionálne riešenia zložitých problémov a zachovanie si nadhľadu. V posledných rokoch môjho pracovného života som získal skúsenosti v oblasti terénnej sociálnej práce, energetiky či v agende oddelenia správy majetku mesta a mestskej spoločnosti.
Jozef Daniel

Ing. Jozef Daniel

Vek: 56 r.
Vzdelanie: Vysokoškolské, Slovenská vysoká škola technická v Bratislave
Zamestnanie: Riaditeľ domova sociálnych služieb „Nádej“ Krupina n.o.
Stav: Ženatý, 3 deti

Prečo kandidujem: Rozhodol som sa aktívnejšie sa zapojiť do života a rozhodovania v našom meste, keďže nie som spokojný s aktivitami súčasného vedenia.
Erika Bartošová

PaeDr. Erika Bartošová

Vek:
Vzdelanie: Vysokoškolské 3. stupňa, UKF Nitra/TU Trnava
Zamestnanie: Pedagogička
Stav: Rozvedená, 1 dieťa
Funkcie: Predsedníčka OI Zdravá Krupina

Prečo kandidujem: Mojou prioritou je bezpečnosť v Krupine. Ako pedagogička denne vidím nebezpečnú situáciu v doprave v našom meste. Dlhodobo presadzujem výstavbu obchvatu okolo Krupiny a mám ďalšie nápady, ktoré by som rada zrealizovala.
Jozef Krilek

Ing. Jozef Krilek

Vek: 37 r.
Vzdelanie: Vysokoškolské, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Zamestnanie: Vedúci katedry a učiteľ, Technická univerzita vo Zvolene, Konateľ Mestské lesy Krupina
Stav: Ženatý, 2 deti
Funkcie: Poslanec mestského zastupiteľstva

Prečo kandidujem: Cítim zodpovednosť za naše mesto a ľudí, ktorí v ňom žijú. Preto sa chcem naďalej podieľať na všestrannom rozvoji a prosperite Krupiny a ponúknuť pomocnú ruku občanom.
Jaroslav Bellák

Ing. Jaroslav Bellák, MBA

Vek: 39 r.
Vzdelanie: Vysokoškolské, Technická univerzita vo Zvolene
Zamestnanie: Obchodný riaditeľ tlačiarne
Stav: Ženatý, 2 deti
Funkcie: Mestský poslanec, predseda Komisie rozvoja mesta,

Prečo kandidujem: Mojim cieľom je zužitkovať skúsenosti z komunálnej politiky, podnikateľskej sféry aj manažérskej profesie. Rád by som prispel k tomu, aby mesto efektívnejšie nakladalo s financiami a zasadzujem sa o jeho strategický rozvoj.